Algemene Verkoopsvoorwaarden
  1. Iedere bestelling sluit de aanvaarding in van onze algemene Etol hygiëne bvba verkoopsvoorwaarden.

  2. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling.

  3. Al onze facturen zijn contant betaalbaar ten onzen zetel, hetzij in speciën, hetzij via post- of bankrekening.

  4. Bij niet-betaling van onze facturen binnen de 30 dagen vanaf factuurdatum, is een verwijlsintrest van 12% verschuldigd vanaf de vervaldag, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bovendien is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaireschadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag verschuldigd, onverminderd het recht van de verkoper zich voor andere schade te verhalen op de koper.

  5. Het protest tegen de factuur dient omstandig en per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.

  6. Elke wanbetaling van een factuur geeft de verkoper het recht de desbetreffende en alle andere lopende overeenkomsten eenzijdig te verbreken, zonder dat de koper hiervoor enige schadevergoeding kan eisen, onverminderd het recht van de verkoper zich te verhalen voor de door hem opgelopen schade.

  7. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd aangezien de overeenkomst hier is ontstaan.

  8. Deze bevoegdheid blijft behouden, zelfs indien wissels werden getrokken op de koper.